Disclaimer

Op het gebruik van de website www.solarcentriczeeland.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van informatie

Solar Centric Zeeland BV streeft ernaar om op de website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Deze informatie wordt met de grootst mogelijk zorg samengesteld, echter kan Solar Centric Zeeland BV niet garant staan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Solar Centric Zeeland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie zoals deze op de website wordt aangebonden. Noch is Solar Centric Zeeland BV aansprakelijk voor schades als gevolg van het niet goed functioneren van de website.

e-mail

Door Solar Centric Zeeland BV verzonden e-mailberichten kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Deze berichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u een bericht per abuis ontvangt, dan willen we u verzoeken om onmiddellijk contact met ons op te nemen en eventueel gemaakte afdrukken van het bericht te vernietigen. Indien de email niet aan u is gericht, is het niet toegestaan het bericht en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of te openbaren.

E-mailberichten zijn ter informatie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van het bericht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit het bericht blijkt.

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle publicaties en uitingen van Solar Centric Zeeland BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit de publicaties en uitingen mag, op welke manier dan ook, worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een  andere manier worden gebruikt, tenzij dit nadrukkelijk bij de informatie wordt vermeld of wanneer Solar Centric Zeeland BV hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

Solar Centric Zeeland BV behoudt zich het recht voor om de informatie te allen tijde aan te passen zonder hierover vooraf of achteraf te hoeven communiceren. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op de website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.