Algemene voorwaarden en privacy protocol SolarCentricZeeland BV

Algemene Voorwaarden

 

A.     Definities en omschrijvingen
 • Verkoper: Solar Centric Zeeland BV gevestigd aan de Gildeweg 17E, 4383NH te Vlissingen, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90808045 geregistreerd, zijnde gebruiker van deze Voorwaarden.
 • Klant: de (rechts)persoon, die al dan niet voor zichzelf met Verkoper een Overeenkomst aangaat over de aankoop van een Product en eventuele installatie daarvan, of die een dergelijke Overeenkomst overweegt.
 • Product: de zonnepanelen en/of andere zaken en toebehoren, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Verkoper en Klant met betrekking tot de koop van het Product en de eventuele installatie daarvan, in de breedste zin des woord. Offertes gedaan door Verkoper vallen hier uitdrukkelijk niet onder, in de zin dat deze vrijblijvend zijn en te allen tijde kunnen worden ingetrokken en gewijzigd, zo lang geen Overeenkomst tot stand is gekomen. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht van Klant door Verkoper, waarbij het verzenden van de factuur gelijk staat aan de aanvaarding.
B.     Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij Verkoper goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Klant levert.
 • Afwijkingen en aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene (inkoop) voorwaarden van Klant worden door Verkoper niet aanvaard en zijn niet van toepassing, tenzij deze afwijkende algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie.
 • Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of gedeelte daarvan, wordt bedreigd door nietigheid of vernietigbaarheid of zulks blijkt te zijn, wordt die (deel) bepaling vervangen door een rechtsgeldige (deel)bepaling die qua strekking en bedoeling zo dicht mogelijk de getroffen (deel)bepaling benadert.
C.     Prijzen
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven en prijzen inclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting (BTW) en andere (kostprijsverhogende) heffingen en belastingen, welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Op de facturen wordt de BTW afzonderlijk gespecificeerd. Alle prijzen zijn steeds in euro’s en Klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen
 • Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren, waaronder alle onvoorziene werkzaamheden en alle kosten die met de uitvoering van de opdracht samenhangen, kunnen aan Klant worden doorberekend tegen de prijzen, die Verkoper normaliter hanteert. Verkoper stelt Klant veertien dagen voorafgaand aan een dergelijke verhoging schriftelijk op de hoogte, waarna Klant binnen zeven dagen na ontvangst van een dergelijke aankondiging de overeenkomst schriftelijk mag ontbinden.
D.     Betaling van de goederen
 • Alle betalingen dienen zonder aftrek van enige korting plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum – tenzij anders op de factuur gemeld – door bijschrijving op de factuur vermelde rekening van Verkoper.
 • Als de klant het verschuldigde factuurbedrag niet binnen 7 dagen voldoet, is Klant boven en behalve de hoofdsom aan Verkoper verschuldigd een rente van 1,5 % per maand over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom van de vervaldag tot de dag der algehele voldoening. Indien Klant niet of slecht gedeeltelijk betaalt zal de vordering 1 maand na afloop van de oorspronkelijke factuurdatum ter incasso worden gezonden. Incassokosten zijn voor rekening van de klant.
E.      Eigendomsvoorbehoud
 • Alle aan Klant geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper totdat al hetgeen die Klant uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is, alsook alle oude, bestaande en toekomstige vorderingen, volledig aan Verkoper zijn voldaan. Indien Klant (mede) uit door Verkoper geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, komt het eigendom van die nieuwe zaak slechts Verkoper toe en houdt Klant de nieuw gevormde zaak

voor Verkoper totdat Klant, al hetgeen Klant aan Verkoper verschuldigd is, heeft voldaan.

 • Gedurende de periode dat het eigendom nog bij Verkoper berust, houdt Klant de Producten in beheer voor Verkoper. Indien Klant het verschuldigde bedrag niet betaalt overeenkomstig de overeengekomen termijn(en), is Verkoper (zonder voorafgaande kennisgeving) gemachtigd de Producten weer in bezit te nemen. Eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering komen voor rekening van Klant.
F.    Levering en installatie
 • De leveringsdatum is geen onderdeel van de Overeenkomst, althans geen fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Mocht de leveringsdatum niet gehaald worden, maakt Verkoper een nieuw afspraak binnen een redelijke termijn.
 • Als de Overeenkomst installatie bevat, wordt het Product door/in opdracht van Verkoper geïnstalleerd. Klant is er verantwoordelijk voor dat het Product geïnstalleerd kan worden. In elk geval zorgt Klant ervoor dat:
 1. Verkoper toegang krijgt tot de plaats van installatie en de werkzaamheden kan uitvoeren.
  2. De toegangswegen tot de plaats van installatie geschikt zijn voor het nodige transport.
  3. De aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage.
  4. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd.
  5. Er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.
  6. Eventuele vergunningen, ontheffingen, toestemmingen noodzakelijk voor installatie zijn verkregen
 • Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgegeven informatie, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht en ongeschiktheid van de (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van het Product.
G.     Garantie en aansprakelijkheid
 • Verkoper garandeert dat werkzaamheden naar beste inspanning zullen worden uitgevoerd. Verkoper garandeert dat de Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Deze garantie geldt, tenzij anders overeengekomen, bij gebruikelijke toepassingsinstallaties en gebruikscondities, gedurende een periode van twee jaar na levering
 • Als de door Verkoper geleverde Producten niet meer werken of duidelijk gebrek tonen, zal Verkoper deze zonder kosten verhelpen onder de productgarantie condities van de fabrikant. Als het betreffende product niet meer door Verkoper geleverd wordt, krijgt Klant de mogelijkheid een ander product uit dezelfde prijsklasse aan te wijzen enkel en alleen als de oorspronkelijke fabrikant hiervoor goedkeuring heeft verleend. Verkoper zal voornoemde verplichtingen binnen een termijn van zes à acht weken nakomen.
 • Na het verloop termijn, geldt een inspanningsverplichting voor Verkoper om Klant te begeleiden bij een beroep op de eventuele fabrieksgarantie. Voor zover er, om wat voor reden dan ook, geen beroep kan worden gedaan op de fabrieksgarantie, kan Klant uit dien hoofde nimmer een aanspraak op Verkoper verkrijgen. Onder fabrieksgarantie wordt onder meer verstaan:
  • De garantie van de fabrikant van de Producten dat de elektrische werking van de Producten gedurende een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum dat de Producten de fabriek hebben verlaten, niet verder afnemen dan tot 90% van het oorspronkelijk op het datasheet aangegeven minimum piek vermogen.
  • De garantie van de fabrikant van de Producten dat de elektrische werking van de Producten gedurende een periode van vijfentwintig jaar, gerekend vanaf de datum dat de Producten de fabriek hebben verlaten, niet verder afnemen dan tot 80% van het oorspronkelijk op het datasheet aangegeven minimum piek vermogen.
  • Productgarantie op fabricagefouten. De duur van deze fabrieksgarantie kan per product of fabrikant verschillen van 1 jaar tot 25 jaar.
  • Productgarantie condities worden door de fabrikant bepaald. De Verkoper heeft inspanningsverplichting om deze garantie voor de klant te claimen.
  • Voor zover het elektrisch vermogen in de onder a) en/of b) aangeduide perioden verder afneemt dan aldaar genoemd en deze afname na onderzoek van fabrikant / Verkoper het gevolg is van gebreken in materiaal of vakmanschap, dan zal fabrikant, naar haar keuze, de gebrekkige Producten vervangen, de gebreken herstellen of een vergelijkbaar product leveren indien het Product op het moment van aanspraak niet langer geproduceerd wordt door fabrikant (waarbij afwijking in grootte, vorm en/of kleur toegestaan is). Iedere andere aanspraak is uitgesloten.
  • Voor de vervangen, c.q. herstelde Producten geldt uitsluitend het restant van de oorspronkelijke garantieperiode. De garantie omvat niet de kosten voor transport van Producten. De kosten voor (her)installatie van Producten zijn uitgesloten van deze garantie.
  • De hiervoor genoemde garanties komen per direct te vervallen indien Klant de Producten openmaakt, modificeert of anderszins de werking van het Product wijzigt. Daarnaast vervallen de hiervoor genoemde garanties wanneer de serienummers e.d. niet meer voor identificatiedoeleinden gebruikt kunnen worden.

Ten slotte vervallen de hiervoor genoemde garanties per direct wanneer de Producten bloot hebben gestaan aan verkeerd gebruik, misbruik (waaronder toepassing op niet land applicaties), nalatigheid, ongeluk, overmacht, explosies, terrorisme, vernieling, molest of beschadiging door onjuiste installatie door derden, alsmede modificatie of extreme weersomstandigheden zoals blikseminslag, kortsluiting, hagel, waterschade, windhozen, aardbevingen en andere omstandigheden die redelijkerwijs niet voor rekening van Verkoper behoren te komen.

 • De aansprakelijkheid van Verkoper in verband met eventuele gebreken en/of tekortkomingen is beperkt de hiervoor genoemde verplichtingen. De aansprakelijkheid van Verkoper is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de verkoopprijs van het Product en kan slechts worden ingeroepen in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verkoper. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor kleurverschillen in modules, gederfde winst, gevolg- of indirecte schade, derving van elektriciteitsvermogen en/of retour vergoeding van energieleveranciers.
H.     Reclamaties
 • Klant is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na oplevering te inspecteren. Gebreken en/of manco’s die Klant bij inspectie heeft ontdekt of had moeten ontdekken, dienen binnen twee weken na de levering aan Verkoper te worden gemeld onder opgave van de aard van de gebreken. Gebreken die Klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken, dienen binnen twee dagen na ontdekking, althans na het moment waarop ontdekking redelijkerwijs mogelijk is aan Verkoper te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken. Klant is verplicht Verkoper in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken. Afwijking van het voorgaande heeft tot gevolg dat Klant geen beroep kan doen op de geconstateerde gebreken.
I.        Overmacht
 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden of gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Verkoper, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen. Ingeval van overmacht, zijn partijen gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.
J.       Overeenkomst met consument via website
 • Als de Overeenkomst tot stand is gekomen met een consument (niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) en door middel van de website van Verkoper gelden de bepalingen van dit artikel.
 • Klant heeft een bedenktijd van veertien dagen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat Klant het Product ontvangt. Bij diensten (waaronder de installatie) gaat de bedenktijd in op het moment dat Klant bestelt. Als de originele verpakking wordt geopend komt de bedenktijd te vervallen en kan het Product niet meer worden geretourneerd.
 • Indien Klant gebruikt wenst te maken van de bedenktijd en de Overeenkomst (zonder nadere opgave van reden) willen ontbinden, kan Klant daartoe het contactformulier, zoals beschikbaar op de website van Verkoper, gebruiken. Verkoper zal de ontvangst van de ontbinding per omgaande bevestigen. Het Product dient binnen veertien dagen na ontbinding te worden teruggestuurd. Verkoper zal het aankoopbedrag na ontvangst van het Product in de originele verpakking z.s.m. terugstorten.
 • Voor het geval het Product op maat is gemaakt, behoudt Verkoper zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen indien Klant gebruik maakt van de bedenktijd. Daarnaast geldt dat de kosten van de verzending door Klant aan Verkoper voor rekening van Klant blijven.
K.      Toepasselijk recht/Forumkeuze
 • Alle Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Privacy protocol

 • Privacy statement: Solar Centric Zeeland BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
  • Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Solar Centric Zeeland BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw verzoek, zoals ten behoeve van de installatie en service monteur(s).
  • Solar Centric Zeeland BVis verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze pagina.
A.     Verwerking van persoonsgegevens van klanten.
 • Persoonsgegevens van klanten worden door Solar Centric Zeeland BVuitsluitend verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Administratieve doeleinden
Uw offerte en factuur worden door ons bewaard
Communicatie over en uitvoering van de opdracht.

Solar Centric Zeeland BV zal ten behoeve hiervan de volgende persoonsgegevens van u vragen;
Uw naam, adres en woonplaatsgegevens.
Telefoonnummer(s).
E-mailadres(sen).
Uw energieverbruik.

 • Uw persoonsgegevens worden door Solar Centric Zeeland BV opgeslagen op onze beveiligde computers en als back-up in de Cloud voor de duur van 7 jaar. De aan u verstrekte originele factuur is van toepassing bij garantieprocedures. Uw adresgegevens worden indien nodig gebruikt voor het maken van verzend labels ten behoeve van pakketbezorgingsdiensten en/of transporteurs.
 • Indien u als klant gebruik wilt maken van een monitoringsysteem voor de zonnepaneel installatie dan dient u ons toestemming te verlenen de benodigde gegevens aan de betreffende hosting website door te geven. Hetzelfde geldt voor eventuele hulp bij het instellen van de internetcommunicatie via uw router. Pas dan kunt u gebruikmaken van deze service.
 • Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
 • Wij sturen u geen ongevraagde documentatie of nieuwsbrieven per post of email.
B.     Rechten omtrent uw gegevens.
 • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens weer door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u te laten verwijderen. U dient altijd zelf uw aankoop factuur te bewaren om eventuele aanspraak op garantie en service in de toekomst te kunnen claimen.
 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen? Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Cookiebeleid